Навчально-методична робота

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи, проведення практичних (семінарських) занять і виконання контрольних завдань з навчальної дисципліни «ПРАВО» (для студентів денної та заочної форм навчання )

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних, самостійних та контрольних робіт з навчальної дисципліни Ц И В І Л Ь Н Е П Р А В О (для студентів денної та заочної форм навчання
усіх спеціальностей та напрямів підготовки)

Методична робота посідає важливе місце у діяльності кафедри. Усі дисципліни, що викладаються на кафедрі, мають методичне забезпечення та дистанційні курси.

Методика

Дисципліни, що викладаються викладачами нашої кафедри:

Теорія і практика правозастосування

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика правозастосування» є набуття студентами знань у сфер реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, формування уявлення про державу, право, громадянське суспільства та національні і міжнародні механізми захисту прав людини.

Слайд1

 

Правове регулювання використання природних ресурсів

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання використання природних ресурсів» є надання широких теоретичних і практичних правових знань студентам, засвоєння найважливіших положень нормативно-правових актів у сфері використання природних ресурсів, формування у студентів правової свідомості та правової культури.

Слайд2

Митне право

Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття основних категорій митного права, пов’язаних із особливостями правового регулювання перевезення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, їх правовий статус та особливості оформлення крізь поняття та процедуру притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності осіб, які порушують порядок, закріплений чинним Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Вивчення митного права має на меті набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом та вміння вирішувати питання щодо кваліфікації правопорушень та злочинів, які здійснюються в сфері митної справи. Крім цього студенти повинні навчитися аналізувати норми права та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.

 Презентация Microsoft PowerPoint

Транспортне право

Метою навчальної дисципліни «Транспортне право» є формування у студента комплексу теоретичних знань з питань транспортних правовідносин як визначальної категорії для розвитку професійних здібностей студента, а також формування його правосвідомості та правової культури.

Слайд3

Цивільне право

Метою вивчення дисципліни Цивільне право є набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері цивільних відносин, на базі національного та міжнародного законодавства. Також студенти мають здійснювати аналіз правозастосовної практики, судових рішень та рішень органів державної влади в частині регулювання таких відносин. Важливим є комплексне вивчення студентами цивільних, договірних та міжнародних приватноправових відносин.

Слайд4

Господарське право

Метою викладання навчальної дисципліни «Господарське право» є підготовка студентів до самостійного вирішення професійних завдань у сфері господарських відносин, які регулюються нормами господарського права.

Слайд5

Міжнародне право

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне право» є ознайомлення студентів з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права, включаючи право міжнародних договорів; міжнародне право з прав людини; міжнародне морське право; дипломатичне та консульське право; міжнародне повітряне право; міжнародне економічне право тощо.

Слайд6

Договірне право

Метою викладання навчальної дисципліни «Договірне право» є розкриття найважливіших категорій і конструкцій договірного права та законодавства у цій сфері, основних тенденцій його розвитку і застосування судами (господарськими) та іншими правозастосовними органами норм чинного законодавства щодо укладання зміни, виконання договорів. Вивчення договірного права має на меті набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері договірних відносин на базі національного та міжнародного законодавства. Також студенти мають здійснювати аналіз правозастосовної практики, судових рішень та рішень органів державної влади в частині регулювання договірних відносин.

Слайд7

Трудове право

Метою викладання навчальної дисципліни «Трудове право» є набуття студентами обсягу знань, що формують юридичне мислення; набуття навичок щодо застосування теоретичних правових знань у практичних управлінських ситуаціях, а також навичок самостійної роботи, необхідних для подальшого поглиблення й своєчасного оновлення професійних знань, формування правосвідомості і правової культури у майбутніх працівників ділової еліти.

Слайд8

Окрім забезпечення усіх дисциплін необхідними матеріалами, у напрямі методичної роботи викладачі зосереджуються на підвищенні рівня своєї викладацької майстерності. На методичних семінарах кафедри розробляються нові підходи до викладання дисциплін з залученням актуальних технологій: у вкладинці "Кінопрактика" пропонуються питання для обговорення правових аспектів з художніх фільмів, в дистанційних курсах розміщуються посилання на актуальні судові рішення, презентації супроводжують лекційний матеріал, під час онлайн лекцій студентам демонструються можливості юридичних інтернет-ресурсів, пошукових систем та офіційних реєстрів.


На сайті Один гість та користувачі відсутні