Навчально-методична робота

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи, проведення практичних (семінарських) занять і виконання контрольних завдань з навчальної дисципліни «ПРАВО» (для студентів денної та заочної форм навчання )

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних, самостійних та контрольних робіт з навчальної дисципліни Ц И В І Л Ь Н Е П Р А В О (для студентів денної та заочної форм навчання
усіх спеціальностей та напрямів підготовки)

Правове регулювання використання природних ресурсів

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання використання природних ресурсів» є надання широких теоретичних і практичних правових знань студентам, засвоєння найважливіших положень нормативно-правових актів у сфері використання природних ресурсів, формування у студентів правової свідомості та правової культури.

Основними завдання вивчення навчальної дисципліни є:

Вивчення особливостей правового регулювання використання земельних, водних та лісових ресурсів

Освоєння студентами екологічних норм у сфері природокористування

Аналіз студентами нормативно-правових актів у природо ресурсній сфері

Опанування студентами навиків застосування джерел правового регулювання відносин у цій сфері.

Митне право

Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття основних категорій митного права, пов’язаних із особливостями правового регулювання перевезення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, їх правовий статус та особливості оформлення крізь поняття та процедуру притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності осіб, які порушують порядок, закріплений чинним Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Вивчення митного права має на меті набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом та вміння вирішувати питання щодо кваліфікації правопорушень та злочинів, які здійснюються в сфері митної справи. Крім цього студенти повинні навчитися аналізувати норми права та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.

Завдання:

 • вивчення поняття, предмета, методів правового регулювання та принципів у сфері митної справи;
 • аналіз джерел правового регулювання відносин у сфері митної справи;
 • визначення і тлумачення основних понять митного права;
 • визначення правового статусу органів, що здійснюють діяльність у сфері митної справи, а також органів, уповноважених розглядати справи щодо порушення митних правил;
 • вивчення загальних положень правової відповідальності за чинним законодавством України;
 • розгляд особливостей притягнення до відповідальності осіб, які порушують порядок перетинання товарами і транспортними засобами державного кордону;
 • аналіз правопорушень, які здійснюються в межах митного кордону України, передбачених чинним Митним кодексом України;
 • вивчення видів і порядку застосування санкцій, передбачених за порушення митних правил.

Транспортне право

Метою навчальної дисципліни «Транспортне право» є формування у студента комплексу теоретичних знань з питань транспортних правовідносин як визначальної категорії для розвитку професійних здібностей студента, а також формування його правосвідомості та правової культури.

Завданням вивчення дисципліни «Транспортне право» є формування у студентів системи знань про правове регулювання відносин, пов’язаних з перевезенням пасажирів та різних видів вантажу усіма видами транспорту, а також отримання навичок і умінь, необхідних для здійснення професійної родової діяльності та захисту своїх прав у якості споживача транспортних послуг або ж суб’єкта господарювання, який здійснює свою діяльність у сфері перевезення як в Україні так і поза її межами.

Цивільне право

Метою вивчення дисципліни Цивільне право є набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері цивільних відносин, на базі національного та міжнародного законодавства. Також студенти мають здійснювати аналіз правозастосовної практики, судових рішень та рішень органів державної влади в частині регулювання таких відносин. Важливим є комплексне вивчення студентами цивільних, договірних та міжнародних приватноправових відносин.

Завдання: формування у студентів системи знань про правове регулювання діяльності у сфері цивільних правовідносин, а також отримання навичок і умінь, необхідних для аналізу та реалізації положень чинного законодавства України, шляхом:

 • вивчення поняття, предмета та основних принципів цивільного права;
 • вивчення суб’єктів, що беруть участь у приватноправових відносинах;
 • визначення порядку укладання різних видів договорів;
 • вивчення майнових та особистих немайнових відносин, заснованих на юридичній рівності сторін;
 • аналіз способів захисту прав і законних інтересів суб’єктів – учасників приватноправових відносин, набуття досвіду роботи із правовими документами

Господарське право

Метою викладання навчальної дисципліни «Господарське право» є підготовка студентів до самостійного вирішення професійних завдань у сфері господарських відносин, які регулюються нормами господарського права.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Господарське право» є формування у студентів системи знань про правове регулювання господарської діяльності, а також отримання навичок і умінь, необхідних для аналізу та реалізації положень чинного господарського законодавства України. В основі викладання дисципліни лежать теми теоретично-правового характеру та теми спеціальної частини господарських відносин, а саме розглядаються питання зовнішньоекономічної діяльності, торгівельної діяльності, ринку фінансових послуг, інноваційної та інвестиційної діяльності.

Міжнародне право

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне право» є ознайомлення студентів з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права, включаючи право міжнародних договорів; міжнародне право з прав людини; міжнародне морське право; дипломатичне та консульське право; міжнародне повітряне право; міжнародне економічне право тощо.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародне право» є

-        вивчення поняття, предмета та основних принципів міжнародного права;

-        аналіз основних джерел міжнародного права;

-        правовий аналіз основних інститутів міжнародного права;

-        озброєння студентів певною системою загальнотеоретичних знань про міжнародне право;

-        опанування студентами відповідною сукупністю знань з основних проблем міжнародного права та основоположних чинних міжнародних договорів;

-        вміння давати оцінку сучасним політичним подіям у світлі міжнародного права.

Договірне право

Метою викладання навчальної дисципліни «Договірне право» є розкриття найважливіших категорій і конструкцій договірного права та законодавства у цій сфері, основних тенденцій його розвитку і застосування судами (господарськими) та іншими правозастосовними органами норм чинного законодавства щодо укладання зміни, виконання договорів. Вивчення договірного права має на меті набуття студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері договірних відносин на базі національного та міжнародного законодавства. Також студенти мають здійснювати аналіз правозастосовної практики, судових рішень та рішень органів державної влади в частині регулювання договірних відносин.

Вивчення договірного права, крім практичних навиків, також має на меті прищеплення поваги до закону, вміння його додержуватися, високу правосвідомість при здійсненні підприємницької діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Договірне право» є

-        вивчення поняття, предмета та основних принципів договірного права;

-        аналіз основних джерел договірного права в Україні при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

-        правовий аналіз основних інститутів договірного права;

-        визначення порядку укладання договорів за участю суб’єктів господарювання;

-        визначення порядку виконання господарських договорів за чинним законодавством України;

-        вивчення основ правового регулювання договірних відносин в контексті регулювання підприємницької діяльності в Україні;

-        визначення поняття та змісту господарських договорів;

-        визначення та аналіз договорів окремих видів, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

аналіз способів захисту прав і законних інтересів суб’єктів - учасників договірних відносин, набуття досвіду роботи із правовими документами.

Трудове право

Метою викладання навчальної дисципліни «Трудове право» є набуття студентами обсягу знань, що формують юридичне мислення; набуття навичок щодо застосування теоретичних правових знань у практичних управлінських ситуаціях, а також навичок самостійної роботи, необхідних для подальшого поглиблення й своєчасного оновлення професійних знань, формування правосвідомості і правової культури у майбутніх працівників ділової еліти.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Трудове право» є набуття студентами належного рівня знань норм трудового законодавства, їх вплив на стратегічне планування; застосовування норм трудового права у практичних ситуаціях при роботі з кадровими ресурсами, профспілками, партнерами, державними органами; правильне користування правовою термінологією, робота із договорами, звітністю та іншою кадровою документацією.

Правове регулювання туристичної діяльності

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» є формування теоретичних знань про систему правового регулювання туристичної діяльності в Україні, а також навичок роботи з нормативно-правовими актами, що становлять цю систему.

Основними завданнями вивчення є:

- вивчення законодавчих засад регулювання туристичної діяльності;

- аналіз суб’єктів туристичних правовідносин;

- аналіз організаційно-правові засади туристичної діяльності;

- визначення та аналіз договорів у сфері туризму;

- визначення та аналіз туристичних формальностей та безпеки туризму;

- визначення та аналіз правового регулювання порядку виїзду з України і в’їзду в Україну з метою туризму;

- аналіз юридичної відповідальність за порушення у сфері туристичної діяльності;

- вивчення правових аспектів співробітництва України з європейським Союзом у сфері туризму.


На сайті 34 гостей та користувачі відсутні