Наші публікації

 

Монографії

Врублевська- Місюна К.М. Правові форми інноваційного інвестування

Статті

Brovdii, A. M. Academic Integrity in Higher Education of Ukraine: Current State and Call for Action (Scopus)

Dombrovska A.V. Implementation of digital technologies in human rights to healthcare (Scopus)

Kilimnik, I.I. Implementation of digital technologies in human rights to healthcare (Scopus)

Vrublevska-Misiuna, K. M. Legal forest management problems: Eu experience (Scopus)

Dombrovska A.V. SOME ASPECTS OF CRYPTOCURRENCY INTRODUCTION TO THE AUTHORIZED CAPITAL OF BUSINESS ENTITIES

Dombrovska A. V. Public administration in the digital economy. Introduction of new approaches to information security in public governance

Бровдій А.М. Особливості законодавчого забезпечення лісогосподарських відносин в Україні

Бровдій А.М. Особливості організаційно-господарських правовідносин за участю суб'єктів господарювання державного сектору економіки (на прикладі державних підприємств лісового господарства)

Бровдий А.М. Понятие и виды хозяйственных правоотношений в системе лесного сектора экономики Украины

Бровдій А.М. Проблеми договірного забезпечення національного ринку необробленої деревени

Бровдій А.М. Інституційні ознаки підприємства як суб'єкта господарювання

Коляда Т.А. Нормативно-правове регулювання відносин в сфері надання житлово-комунальних послуг в Україні

Коляда Т.А. Правове регулювання охорони праці у контексті ствердження ідеї соціальної держави

Коляда Т.А. Безпечні умови праці як визначальна складова концепції гідної праці: до постановки проблеми

Коляда Т.А. Концепція гідної праці у трудовому праві України

Коляда Т.А. Моббінг у трудових (службово-трудових) відносинах: до постановки проблеми

Коляда Т.А. Дефініція "житлово-комунальна послуга" як елемент правової парадигми розвитку житлово-комунального господарства в Україні

Коляда Т.А. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні

Коляда Т.А. Проблема самозахисту у трудовому праві: стан наукової дискусії

Коляда Т.А. Фемінізація зайнятості як прояв дискриминації у сфері трудових відносин

Науменко А.В. Особливості державного та громадського регулювання відносин у сфері оцінки майна

Науменко А.В. Правові аспекти визначення та класифікації нематеріальних активів як об'єктів оцінки

Науменко А.В. Щодо визначення поняття "об'єкт оцінки"

Науменко А.В. Правові аспекти визначення підприємства як об'єкта оцінки

Кутоманов Д.Є. Забезпечення дисципліни праці на ранніх етапах розвитку трудового права

Кутоманов Д.Є. Метод в системі правового регулювання суспільних відносин: теоретичні аспекти

Кутоманов Д.Є. Переконання та заохочення як методи забезпечення трудової дисципліни в СРСР

Кутоманов Д.Є. Соціальна сутність дисципліни праці

Кутоманов Д.Є. Обов'язки сторін трудових відносин як складові елементи забезпечення трудової дисципліни

Кутоманов Д.Є. Загальне та спеціальне нормативне регулювання трудової дисципліни: загальнотеоретичний аспект

Кутоманов Д.Є. Примус як спосіб регулювання суспільних відносин

Кутоманов Д.Є. Примус як один із способів забезпечення трудової дисципліни

Кутоманов Д.Є. Проблеми правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці

Кутоманов Д.Є. Шляхи вдосконалення правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці

Кутоманов Д.Є. Заохочення як метод забезпечення дисципліни праці: проблеми при застосуванні в трудовому праві

Кутоманов Д.Є. Притягнення до дисциплінврної відповідальності як метод забезпечення трудової дисципліни: проблеми та напрямки вдосконалення

Кутоманов Д.Є. Притягнення до майнової відповідальності працівників як один із видів примусового методу забезпечення дисципліни праці: проблеми та напрямки вдосконалення

Кутоманов Д.Є. Заходи дисциплінарної та матеріальної відповідальності як вираження методу примусу

Кутоманов Д.Е. Зарубежные стандарты в сфере обеспечения трудовой дисциплины

Кутоманов Д.Є. Зарубіжний досвід забезпечення трудової дисципліни на прикладах країн Східної Європи та Балтики

Кутоманов Д.Е. О системе методов обеспечения трудовой дисциплины

Кутоманов Д.Є. Забезпечення трудової дисципліни в регіоні Кавказу та Середньої Азії

Кутоманов Д.Є. Метод переконання в механізмі забезпечення трудової дисципліни

Кутоманов Д.Є. Поняття трудового та правового виховання в контексті забезпечення трудової дисципліни

Кутоманов Д.Е. Право акционера(владельца доли в капитале) на управление обществом: хозяйственные и трудовые аспекты

Кутоманов Д.Е. Организационное регламентирование как составляющая организационных методов обеспечения трудовой дисциплины

Кутоманов Д.Е. Поощрение за добросовестный труд: понятие и классификация

Килимник І.І. Харитонов О.В. Щодо правової характеристики припинення договорів про спільну діяльність

Килимник І.І. Харитонов О.В. Стосовно закріплення окремих аспектів відрядження в колективному договорі юридичної особи

Килимник І.І. Науменко А.В. Правовий аналіз сучасного стану організацій співвласників багатоквартирних будинків

Килимник І.І. Науменко А.В. Перспективи державного та громадського регулювання діяльності з управління багатоквартирними будинками

Науменко А.В. Правове регулювання управління майном багатоквартирних будинків. Сучасний стан та перспективи розвитку

Науменко А.В. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Господарсько-правовий аспект

Науменко А.В. Особливості державного регулювання оціночної діяльності в Україні

Науменко А.В.Щодо переходу до саморегулювання оціночної діяльності в Україні

Килимник И.И. Проблемы нормативно-правового регулирования механизма государственно-часного партнерства по законодательству Украины

 Тези конференцій

В.М. Бабаєв, І.І. Килимник, В.І. Торкатюк та ін. Використання державно-приватного партнерства в системі управління ринком житлово-комунальних послуг

І.І.Килимник Проблеми правового забезпечення державно-приватного партнерства в галузі ЖКГ

Т.А.Коляда,Ю.І.Флотська,Ю.В.Лепенко Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства в Україні

А.В.Науменко Щодо розвитку державно-приватного партнерства в Україні

Т.А.Коляда,Ю.Р.Попов Ознаки державно-приватного партнерства

О.І.Міхно, Н.О.Гончаренко Державно-приватне партнерство як правовий інститут в системі права України

А.М.Бровдій, Т.А.Курмаз Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства

А.М.Бровдій, Х.І.Іванів Перспективи розитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства

І.І.Килимник Практичні проблеми в галузі ЖКГ та шляхи їх вирішення

А.А.Козіна, М.В. Сальников Використання геоінформаційних систем у сфері ЖКГ на прикладі електроосвітлення міста

А.М. Бровдій Окремі проблеми управління багатоквартирним будинком

О.І.Міхно Послуги у галузі житлово-комунального господарства як об'єкт цивільних правовідносин

Н.В.Івасішина Особливості фінансово-господарської діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку щодо надання житлово-комунальних послуг

Т.А.Коляда Правове регулювання проведення концесійного конкурсу

Т.А.Коляда, І.В.Коляда Концесія як форма державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства: до постановки проблеми

А.А.Козіна Договір концесії як перспективний інструмент реалізації державно-приватного партнерства в Україні

О.І.Міхно Правова характеристика договору концесії

А.М.Бровдій Окремі аспекти державного регулювання господарської діяльності в умовах євроінтеграції

О.В.Харитонов Проблеми законодавчого регулювання надання інформації про кінцевих власників українських банків

Т.А.Коляда, А.А.Козіна Праове регулювання державно-приватного партнерства в Україні: стан, проблеми та перспективи

Н.В.Ивасишина Охрана труда в объединениях совладельцев многоквартирных домов

І.І.Килимник Проблеми статусу забезпеченого кредитора в процедурі банкрутства підприємства

О.І.Міхно До питання про визначення майнових прав як об'єктів цивільних правовідносин

А.В.Науменко Щодо здійснення господарської діяльності вищим навчальним закладом

О.І.Міхно Щодо визначення змісту управління майном, що знаходиться у державній власності

Д.Е.Кутоманов Право на управление обществом как одно из корпоративных прав акционера

Д.Е.Кутоманов Трудовой аспект участия акционера в управлении акционерным обществом

Т.А.Коляда Моббінг (буллінг) персоналу як прояв дискримінації у трудових відносинах (правовий аспект)

Т.А.Коляда Реалізація концепції гідної праці у контексті реформування трудового законодавства України: проблеми і перспективи

Т.А.Коляда Правове регулювання охорони праці

Т.А.Коляда Проблема самозахисту у трудовому праві

Т.А.Коляда Проблема гендерної нерівності та її вплив на зайнятість та працевлаштування

Т.А.Коляда Локальні нормативні акти щодо зовнішього вигляду працівників: обґрунтовані вимоги чи прояв дискримінації

Т.А.Коляда Роль куратора у вихованні студентів-першокурсників

Т.А.Коляда Правове виховання студентської молоді, як пріоритетний напрям виховної роботи у вищому навчальному закладі

Т.А.Коляда Правове виховання: поняття,ознаки та функції

Т.А.Коляда Правова культура як чинник формування особистості

Т.А.Коляда Адаптація студента-першокурсника у вищому навчальному закладі

Т.А.Коляда Формування правових знань студентів при вивчені навчальної дисципліни "Правознавство"

Т.А.Коляда, Т.А.Курмаз Тьюторство как инновационная форма дидактической работы в высшем учебном заведении

Т.А.Коляда Роль неурядових організацій у правовому вихованні молоді (на прикладі Ла Страда Україна)

Т.А.Коляда, Т.А.Курмаз Правова охорона об'єктів права інтелектуальної власності у вищому навчальному закладі

Т.А.Коляда Інститут президенства в системі органів публічної влади

Т.А.Коляда Правовий режим об'єктів права інтелектуальної власності у контексті трудового законодавства

Т.А.Коляда Правове регулювання нетрадиційних форм зайнятості: стан і перспективи

Т.А.Коляда Моббінг у трудових відносинах

Т.А.Коляда Окремі аспекти правового запобігання моббінгу(буллінгу) персоналу: до постановки проблеми

Т.А.Коляда Безпечні умови праці як компонента концепції гідної праці

Т.А.Коляда Самозахист у системі гарантій трудових прав працівників: проблеми законодавчого закріплення

Т.А.Коляда Фемінізація зайнятості як прояв дискримінації у сфері трудових відносин

Т.А.Коляда Прекаризація трудових відносин як результат ствердження неформальної зайнятості: до постановки проблеми

Т.А.Коляда Феномен фрілансерства:трудово-правовий аспект

Т.А.Коляда Форми зайнятості в сучасних умовах: до постановки проблеми

Т.А.Коляда Антидискримінаційна доктрина у трудовому праві

Т.А.Коляда, О.В.Харитонов,А.І.Кубах Актуальні проблеми правового регулювання ринку транспортних послуг на місцевому рівні

Т.А.Коляда Правове регулювання використання результатів інтелектуальної діяльності: стан, проблеми та перспективи

Т.А.Коляда Сутність та фактори диференціації праці жінок


На сайті 104 гостя та 0 користувачів